ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าว!! 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2559 ปิดให้บริการสถานที่จัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และทัศนียภาพฯ

IMG_3306พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช พร้อมด้วย นายพรพจน์ มะนิยม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ เดชา วิลาวรรณ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ บางไทร

 

 

 

IMG_3224ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธานที่ประชุม เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จำกัด ในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมจัดเตรียมข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมถึงหาแนวทางหรือวิธีการบริหารแผนพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานปลอดภัยและการจัดการสินค้าข้าวปลอดภัยของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จำกัด ในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน
                                      
4
ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธานที่ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานจ้างเหมาฯรายงานความเปลี่ยนแปลงสถานะและคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และรายงานความก้าวหน้าของแผนธุรกิจสหกรณ์ พร้อมกำชับให้เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้มีอัตราการเติบโตต่อไป

 

IMG_3068บรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษาญี่ปุ่น 
เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ได้บรรยายให้ความรู้ Model “เกษตรพอเพียง 1 งานอยู่ได้ 1 ไร่ ไม่จน” แก่คณะนักศึกษาญี่ปุ่น ประมาณ 20 คน ณ ศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

IMG_3040ประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2559 ในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธานที่ประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2559 ในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรียอยุธยา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมาให้ความรู้และชี้แจงความเข้าใจในการจัดทำแผนงานงบประมาณในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนงานที่ดินพระราชทานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ประชุม “การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน”IMG_3021
เมื่อวันพุุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน เป็นประธานที่่ประชุม“การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน” ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินของพนักงานจ้างเหมาบริการ  8 สหกรณ์ฯในพื้นที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 

 

บรรยาย “การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”IMG_3001
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ได้บรรยายให้ความรู้หัวข้อ”การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร ประมาณ 30 คน รวมทั้งได้ศึกษาดูงานแปลง “1 งานอยู่ได้ 1 ไร่ไม่จน” การปลูกพืชผักในโรงเรือนกางมุ้ง การเพาะเห็ดจากฟางข้าว และการเลี้ยงไส้เดือน ณ ศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 หน้าต่อไป

 ผักปลอดสารพิษ