ประชาสัมพันธ์

 13 – 17 มีนาคม 2560 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ระบบจัดที่ดินออนไลน์ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา